Rozhovor s Alešem Kabilkou, vedoucím lektorem společnosti DIGI TRADE

Aleš Kabilka po dokončení studia na VŠE v Praze nastoupil v roce 2000 do společnosti DIGI TRADE, s.r.o. V současnosti pracuje na pozici vedoucího lektora v divizi školení. V roce 2002 získal certifikát Microsoft Office Specialist Master Instructor o rok později ECDL. Své profesní znalosti si doplňuje studiem psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jaké jsou první kroky k úspěšnému školení?

Na první pohled se může zdát vše jasné. Zákazník si dle svých požadavků vybere kurz, například Microsoft Excel pro pokročilé uživatele, přihlásí se a my kurz odškolíme. Tento model je však již zastaralý a v dnešní době vyhovuje maximálně pro jednotlivce. Mnohem častější je požadavek společnosti na proškolení skupiny uživatelů (oddělení, divize nebo i celé společnosti). V tomto případě, ale vlastně už i v případě jednotlivců, je náš scénář následující : ATOM – eRegistrace – školení – ATOM. Toto si samozřejmě zasluhuje vysvětlení. Aplikaci ATOM vyvinula naše divize ze dvou velmi podstatných důvodů. Za prvé je to zamezení špatnému rozřazení do kurzů, kdy se občas stávalo, že na základní kurzy přišli uživatelé patřící na pokročilé školení a naopak. Druhý důvod je možnost „změřit“ přínos školení. tato informace je důležitá nejen pro nás, ale také pro zadavatele, personální oddělení, vedení společností, které k nám své zaměstnance posílají.

Jak vlastně aplikace ATOM pracuje a co je eRegistrace?

V praxi to může vypadat následovně. Společnost o 100 zaměstnancích požaduje, aby všichni ovládali Microsoft Excel na pokročilé úrovni. Znalost této aplikace se samozřejmě „člověk od člověka“ liší a poslat zaměstnance plošně na základní a potom pokračovací kurz je plýtvání jejich časem a penězi společnosti. Rozřazení na školení dle úrovně znalostí zajistí právě aplikace ATOM. V našich učebnách nebo pomocí mobilní učebny přímo u zákazníka – anebo dokonce i v poslední době stále populárnějším vzdáleným přístupem přes internet přímo od zákazníka – uživatelé absolvují vstupní audit. Probíhá přímo v prostředí vybrané aplikace (v našem příkladě Microsoft Excel), kde má uživatel zobrazen i text otázky. Například : „Ze seznamu zaměstnanců na listu XY vyfiltrujte všechny mladší 20ti let.“.

Uživatel se pokusí otázku splnit a pokračuje na další. Aplikace ATOM ihned po ukončení audit automaticky vyhodnotí. Abychom vyšli vstříc i personalistům, starajícím se o organizaci, přihlašování, přehlašování a odhlašování uživatelů na jednotlivá přidělená školení, nabízíme další službu – eRegistrace. Na základě výsledku ze vstupního auditu je každému jednotlivci přiřazena úroveň školení (můžeme jít až do takových detailů, že pro uživatele, kteří prokázali, že vše ostatní ovládají, na školení prezentujeme jen makra a kontingenční tabulky) a vždy několik termínů tohoto školení. Uživatel si prostřednictvím aplikace eRegistrace fungující v aplikaci Internet Explorer vybere vhodný termín svého školení a stejně jednoduše se může přehlásit na jiný nebo odhlásit. Po školení uživatelé složí výstupní audit a na základě porovnání se vstupním určujeme „přínos“ školení.

Jak probíhá samotné školení?

Maximální počet účastníků je deset, ale ze zkušenosti mohu potvrdit, že pro školitele je příznivější menší skupina, nejlépe sedm lidí. Je ale samozřejmě možné realizovat individuální konzultace, například v případě, že se jedná o specifickou oblast znalostí, jako je například používání hromadné korespondence a tisk v aplikaci Microsoft Word.

Program školení je sestavován certifikovanými „odborníky na produkt“ tak, aby se školení co nejvíce přiblížilo skutečné praxi, co se týče práce s produktem. Lektoři se tedy zaměřují hlavně na praktickou složku práce s programy, pracují s uchazeči individuálně. Vysoký důraz je kladen na srozumitelnost výkladu a ověření schopnosti použít získané znalosti. K tomu slouží výstupní znalostní audit, který slouží jednak jako zpětná vazba pro DIGI TRADE, pro lektora i pro personalistu klientovy společnosti, který si tak může ověřit „návratnost investice“ do vzdělávání svých zaměstnanců.

Jaká je možnost doložení nabytých znalostí, existují nějaké programy získání certifikátů?

V oblasti kancelářských produktů existují v současné době dvě nejrozšířenější a celosvětově uznávané certifikace. První z nich je Microsoft Office Specialist, kterou šíří sama společnost Microsoft. Metodika i samotné testovací prostředí je na velmi vysoké úrovni (podobné jako u aplikace ATOM), osobně ji doporučuji našim zákazníkům a hlavně lektorům, jako prokázání jejich znalosti vybraných aplikací Microsoft Office. Z mého pohledu její jediná nevýhoda, díky které se zatím moc nerozšířila je, že existuje pouze v anglické mutaci.

Druhou možností je certifikace ECDL (European Computer Driving Licence). Práce probíhá přímo na počítači, otázky jsou ovšem v papírové podobě a vyhodnocení provádí člověk (na rozdíl od předchozí certifikace). Tato certifikace je ovšem multiplatformní (nejen pro Microsoft Office) a je i v češtině. A právě tato odlišnost ji činí v poslední době čím dále tím více populární.

Kromě jiného se zabýváte také náborem nových lektorů. Jaké vlastnosti a schopnosti jsou podle vás důležité pro práci lektora v oblasti IT?

V případě, že vznikne požadavek na přijetí nových lektorů, tak postupujeme v první fázi stejně jako u klienta. To znamená, že uchazeči projdou vstupním znalostním auditem programu ATOM, který je zaměřený na znalost produktů, které DIGI TRADE školí (jedná se zpravidla o aplikace společností Microsoft a Lotus). V tomto prvním kroku se „oddělí zrno od plev“.

Ti uchazeči, kteří prokážou odpovídající odborné znalosti, postupují do druhého kola náboru, kde sledujeme především prezentační dovednosti – schopnost stručně a jasně formulovat problém a způsoby řešení, schopnost koncipovat strukturu výkladu dynamicky a logicky, schopnost rychle a adekvátně reagovat na nečekané otázky nebo situace, improvizovat. Tyto schopnosti sledujeme na tom, jak uchazeči prezentují výklad podle zadání tématu, které třeba vůbec nesouvisí s počítačovou problematikou.

Jakým způsobem zajišťujete a sledujete kvalitu lektorů?

Klíčový prvek kvality lektorů spočívá samozřejmě v důrazu na jejich vlastní vzdělávání. Vedeme je k tomu, aby získávali certifikace ve znalosti produktů, které pak školí. Mezi uznávané certifikáty patří ECDL (European Computer Driving Licence) a Microsoft Office Specialist.

Dále je pro nás důležitým indikátorem spokojenost zákazníka, kterou zjišťujeme dotazníky na konci školení. Zajímá nás, zda bylo školení vnímáno jako přínos, jestli bylo „dynamické“ a s trochou nadsázky i zábavné (zda se účastníci nenudili).

Významným způsobem sledování úrovně lektorů jsou také náhodné „inspekce“ na konaných školeních. Osobně podnikám asi dvakrát do měsíce neohlášené návštěvy různých školení, kde sleduji především prezentační dovednosti lektora, jako je tempo řeči, úroveň hlasitosti a specifické komunikační dovednosti, ale také reakce a zapojení posluchačů. Na základě svých této návštěvy školení pak vytvářím report, který slouží jako zpětná vazba pro lektora – v čem jsou jeho slabá místa a co naopak dělá dobře. Tento report spolu s dosaženými certifikacemi a mnoha dalšími faktory pak po konzultaci s manažerkou střediska určuje lektorův kariérní postup.

Zmínil jste vysokou odbornost lektorů. Nepřekáží jim pak vlastní odbornost v tom, aby znalosti zprostředkovali laikům?

Je pravda, že čím je lektor vzdělanější v oboru, tím větší může mít potíže „vcítit se“ do způsobu, jakým problematiku nazírá laik. Na druhou stranu je třeba dodat, že v DIGI TRADE existují i školení pro pokročilé uživatele, kde jsou přirozeně vyšší nároky na lektorovu odbornost, kde je počítačová „hantýrka“ běžná a nedochází k nedorozuměním.

V případě, že se jedná o školení uživatelů začátečníků a jde tedy o to, osvojit si základní dovednosti, se lektoři musí přizpůsobit jejich tempu a více sledovat účastníky na individuální úrovni.

Proč jste se rozhodl pro další studium na katedře psychologie?

Vedl mě k tomu nejprve osobní zájem, psychologie byla mým koníčkem již za studií na VŠE a tamní knihovna mi byla bohatou studnicí. Po nástupu do DIGI TRADE jsem si uvědomil, že mi studium psychologie může dát hodně důležitých poznatků, které lze v oblasti vzdělávání dospělých využít. Další výhodu spatřuji v kombinaci svého původního zaměření (obor Systémová analýza na katedře statistiky a informatiky VŠE) a psychologie. Myslím, že tyto obory, i když se to na první pohled nezdá, spolu dost souvisejí. Možná je to neobvyklá kombinace, ale vnímám to jako kvalitní investici do budoucna.

Jsou pro vás znalosti z psychologie v pozici vedoucího lektora přínosem?

Z psychologie mi nejvíce pomohla psychometrie při vyvíjení programu ATOM, na kterém jsem se podílel spolu s kolegou Tomášem Ciniburkem. Také při zpracování a vyhodnocování výsledků auditu je mou pravou rukou statistika. Psychologie mi hodně pomáhá třeba při vedení rozhovorů s uchazeči – poznatky z psychologie osobnosti a psychologické metodologie mi ukázaly způsoby, jak interpretovat chování uchazečů při pohovoru, jak je „zahnat do kouta“, aby bylo možné sledovat jejich reakce na stresové a neočekávané situace, které jsou v procesu školení nevyhnutelné.

Psychologie mi také poskytla klíč k interpretaci neverbálních projevů (jako je například řeč těla), podle kterých pak můžu na svých náhodných inspekcích sledovat třeba to, jak jsou posluchači zaujati výkladem.

Takto bych mohl jmenovat příklady zapojení psychologie v mém oboru dál a dál. Myslím že zde bezezbytku platí rčení „Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš“.

V čem jako lektor spatřujete problematická místa využívání osobních počítačů ve firmách?

Myslím, že není třeba více rozvádět myšlenku, jak lze využít počítače ve všech myslitelných oblastech práce. Rád bych ale zmínil jeden společný problém s používáním těch nejrozšířenějších aplikací. Například Microsoft Word už není jen jednoúčelový textový editor... je to komplexní nástroj s velkým množstvím funkcí a vlastností, který lze využívat v kombinaci s ostatními aplikacemi.

Běžný uživatel zná však zpravidla jen to málo, co se prostě musel naučit, aby si mohl do životopisu napsat, že zvládá práci s PC, a pak zákonitě dělá jednoduché věci složitě (například ovládání funkce „hromadná korespondence“ je pro mnoho uživatelů neznámá a pravděpodobně by jim v mnoha ohledech ušetřila čas). Ve výsledku právě díky nekomplexním znalostem uživatelé mrhají nejen svým časem, ale i časem a prostředky svého zaměstnavatele.

Jindy naopak například při zpracování většího množství dat lidé nevhodně používají nástroje pro jejich analýzu právě proto, že jsou dostupné „na pár kliknutí“. Dalo by se s nadsázkou říci, že právě tato jednoduchá dostupnost nenutí uživatele přemýšlet nad problémem.

Jak byste charakterizoval firemní kulturu DIGI TRADE?

DIGI TRADE v posledních letech významně rozšiřoval počet svých zaměstnanců a pole působnosti. S růstem firmy bylo třeba nastavit a standardizovat některé vnitřní procesy. Společnost je orientována na zákazníka, na poskytování služeb a soustavné zvyšování kvality těchto služeb v souladu s normami ISO 9001:2000.

Zásadním cílem, které si společnost DIGI TRADE dala, je dodávat klientům řešení s vysokou přidanou hodnotou. Zákazníkovi by řešení od DIGI TRADE mělo v prvé řadě snížit náklady a optimalizovat procesy. Rozhodně by také mělo zvýšit kvalitu a objem výrobků a poskytovaných služeb. Vše se dá shrnout pod společného jmenovatele, kterým je přínos pro zákazníka. Naše společnost navíc zprostředkovává klientům zkušenosti a znalosti svých odborníků formou konzultací, oborových expertiz, studií a návrhů řešení.

Jaké jsou vaše plány do budoucna a plány vaší společnosti?

Člověk míní, život mění. Proto mé plány do budoucna jsou v příštím roce zdárně ukončit studium, prohloubit jazykové znalosti... a rád bych se naučil ještě alespoň jednomu jazyku. Samozřejmě neskládám ruce v klín v osobním ani pracovním životě, tam ale dlouhodobé plány vzhledem k neustálým změnám postrádají smysl. Důležité je mít vize a umět se včas správně rozhodovat.

Společnost DIGI TRADE bude jistě pokračovat v nastoupeném úspěšném trendu, který potvrzuje její sílící pozice na trhu IT,v orientaci na zákazníka a dalšími našimi aktivitami rádi překvapíme nejen naše zákazníky, ale i konkurenci.

Děkuji za rozhovor.

Hugo Lindaur