Češi jsou věrní zaměstnanci - více než 11 let u jednoho zaměstnavatele chce strávit pětina dotazovaných

Ze zjištění pracovního portálu Profesia.cz vyplývá, že Češi preferují delší čas strávený u jednoho zaměstnavatele. Nejzajímavějším zjištěním průzkumu bylo, že více než pětina dotazovaných (21 %) považuje za ideální u jednoho zaměstnavatele setrvat více než 11 let. Nejpočetnější skupina respondentů (31 %) jako ideální dobu uvedla 4-6 let, což odpovídá evropskému průměru. Překvapivě nejméně početná nebyla skupina, která preferovala dobu do jednoho roku (těch bylo 15 %), ale ta, která považuje za správnou dobu 7-10 let (10 %).

Za optimální dobu strávenou u jednoho zaměstnavatele se obecně považuje 5 let, což potvrzují i výsledky průzkumu, v němž 31 % dotazovaných uvedlo, že za ideální dobu strávenou u jednoho zaměstnavatele považuje 4-6 let. Pohled na „věrnost" zaměstnavateli se ale v průběhu pracovního života vyvíjí. Největší fluktuaci vykazují absolventi těsně po škole, kteří často procházejí fází hledání, než najdou práci, která jim vyhovuje. Přispívá k tomu také realita pracovního trhu, kdy první zaměstnání lidé často přijmou proto, aby získali nějakou praxi. S věkem fluktuace klesá.

Časté změny zaměstnavatele jsou u nás stále vnímány spíše negativně. Podle HR odborníků je pro zaměstnavatele varovné, pokud uchazeč měnil práci pravidelně v intervalu 1-2 roky. Pozitivně naopak působí, pokud člověk u jednoho zaměstnavatele prošel určitým vývojem - svědčí to o jeho potenciálu růst, vzdělávat se a nestagnovat. Chytří zaměstnavatelé proto dbají na to, aby lidem, které si chtějí udržet, poskytli po 4-6 letech možnost kariérně nebo profesně růst, případně posunout se ve firmě na jiné působiště, které jim poskytne nové podněty.